Štátna vodná správa

 Právne predpisy na úseku vodného hospodárstva

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon):

755/2004 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd

687/2004 

Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach súvisiacich so správou vodných tokov a správou povodí

666/2004 

Zákon o ochrane pred povodňami

636/2004 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch

617/2004 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

392/2004 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach

364/2004 

Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

315/2004 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd

151/2004 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody

146/2004 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2002 Z. z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská

55/2004 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií

575/2003 

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o obsahu a vzoroch oznámení používaných vo verejnom obstarávaní

525/2003 

Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

523/2003 

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

397/2003 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody

249/2003 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

245/2003 

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RO/2003 

Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 Z. z.

124/2003 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

556/2002 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona

525/2002 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov

524/2002 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu a o zaraďovaní vodných diel do jednotlivých kategórií

491/2002 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd

442/2002 

Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

398/2002 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd

331/2002 

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na rozvoj vodohospodárskych investícií

184/2002 

Zákon o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon)

553/2001 

Zákon o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov

416/2001 

Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

56/2001 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov


Ten, kto zaobchádza s obzvlášť škodlivými látkami, je povinný viesť záznamy o druhoch týchto látok, ich množstvách, časovej postupnosti zaobchádzania s nimi, obsahu ich účinných zložiek a ich vlastnostiach najmä vo vzťahu k vodám, k pôdnemu a horninovému prostrediu súvisiacemu s vodou; tieto informácie poskytne ročne orgánu štátnej vodnej správy najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka a na požiadanie poverenej osobe.

 

1. Rekr. ozdrav. stredisko SUB Dem. Dolina – Repiská – Jazvečí potok
2. Žiar – Smrečany, vodárenský zdroj – Pri chate Spojár a Pod Závozom
3. Maytex a.s. L. Mikuláš, vodárenský zdroj – Konský potok pre Chatu Baranec
4. Liptovská Sielnica – Prosiek, vodárenský zdroj – vrt CHK 2
5. Konská, vodárenský zdroj – pramene Kejdák č.1 a č.2
6. Kvačany – Dlhá Lúka, vodárenský zdroj - pramene
7. Demänovská Dolina, vodný zdroj Štóla
8. Liptovský Ján, vodný zdroj – Pod Bielym
9. Liptovský Ján, prameň – Nad Salašom
10. Ižipovce, prameň – Nad Obcou č.1 a č. 2
11. SKV Žiar – Smrečany, prameň – Medzi Vŕšky
12. SKV Dúbrava, pramene – Močidlo, Brdáre, Škripeň
13. Veterná Poruba, prameň – Úboč 1 - 4
14. Závažná Poruba, prameň – Poludnica 1,2,3
15. Jakubovany, pramene – Nad obcou 1 - 4
16. Liptovská Anna, prameň – Pod Drahami
17. Liptovský Ján, minerálny prameň - Teplica
18. Liptovské Kvačany, vodárenský zdroj – vrt CH 4
19. Liptovský Ján – LRÚ Bystrá, prameň Jánska dolina
20. Liptovské Mliekárne a.s. L. Mikuláš, vod. zdroj - studňa
21. SKV Liptovský Mikuláš – D. Dolina, vodárenský zdroj – jaskyňa Vyvieranie
22. Salaš Dechtáre, vod. zdroj - studňa
23. SPS J. Bohunice – Závažná Poruba, vod. zdroj – vrt HN 31
24. ST. NICOLAUS a.s. L. Mikuláš, vod. zdroj – LM 3
25. ST. NICOLAUS a.s. L. Mikuláš, vod. zdroj – LM 4
26. Partizánska Ľupča, vod. zdroj – Kalište, ľavý a pravý
27. Bobrovec, vod. zdroj – prameň Pod Kameňolomom
28. Lipt. Mikuláš, vod. zdroj – studňa Maytex
29. JRD Hybe, vod. zdroj – vrt VV - 3
30. Kráľova Lehota, vod. zdroj – prameň Magdolina skala
31. Pribylina, vod. zdroj – prameň Suchý Hrádok
32. Lipt. Porúbka, vod. zdroj – pramene Brtkovica a Skaličná
33. SKV Východná – Hybe, prameň Kundrátovo
34. Lipt. Hrádok – vrty LP 2, LP 3
35. Važec, vod. Zdroj – pramene Ramžová, Mlynica, Soliská,
Martinková
36. Lipt. Hrádok, vod. zdroj – Stará studňa
37. Kráľova Lehota – Lipt. Porúbka, vod. zdroj – vrty Kamenistá
38. Lipt. Porúbka, vod. Zdroj – pramene č.1 a č. 2 Zapač
39. Tesla Lipt.. Hrádok, vod. zdroj z areálu závodu
40. Vavrišovo, vod. Zdroj – pramene Križan č. 1 a č. 2
41. JRD Východná, vod. zdroj – prameň Nepomenovaný
42. Vyšná Boca, vod. Zdroj – pramene Kliesňová č. 1 - 4
43. PD Važec – náhradný vodný zdroj
 

čistota vodných tokov v obvode:

Tok – profil    riečny km

                     Skupiny ukazovateľov podľa STN 75 72 21

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

Výsl. trieda

Rok 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čierny Váh – nad VN  11,4

II

III

I

-

III

-

-

-

III

Biely Váh – Važec       15,0     

II

II

III

-

IV

-

-

-

IV

Váh –  L. Hrádkom     364,6

II

II

III

-

IV

III

-

-

IV

Váh – Okoličné           351,2

II

II

II

-

IV

III

-

-

IV

Belá – L. Hrádok             0,4

I

II

II

-

IV

-

-

-

IV

Označenie skupina ukazovateľa:

A – ukazovatele kyslíkového režimu
B – základné chemické ukazovatele
C – doplňujúce chemické ukazovatele
D – ťažké kovy
E – biol. a mikrobiologické ukazovatele.
F – ukazovatele rádioaktivity
G – ostatné ukazovatele


Povrchové vody sa podľa kvality zaradujú do 5 tried čistoty:

I. trieda – veľmi čistá voda
II. trieda – čistá voda
III. trieda – znečistená voda
IV. trieda – silne znečistená voda
V. trieda - veľmi znečistená voda
 

SND, Gorkého 4, Bratislava - ČOV chata SND Lipt. Ján
Vojenská akadémia Lipt. Mikuláš - ČOV kasárne Mokraď VSB 0933
- VA Demänová
Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, OZ Lipt. Hrádok - ČOV Pohotovostné byty
Partizánska Ľupča
- ČOV Malužiná
Slovenská plavba a prístavy a.s, Pribynova 24, Bratislava - ČOV RZ Kotva, Kráľova Lehota
MOL Slovensko spol s.r.o, Jašíkova 6, Bratislava - ČS MOL Lipt. Hrádok
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Baňa Nováky o.z. - ČOV hotel Barbora, Vyšná Boca
Združenie Kameň - ČOV Malužiná – bytovky
OMV Slovensko spol. s r.o., Moskovská 13, Bratislava - ČS OMV Hybe Juh
- ČS OMV Hybe Sever
ALES a.s., Divízia ACS, Družstevná 5, Lipt. Mikuláš - ČOV Chata č.108, Vyšná Boca
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava - ČS Lipt. Mikuláš - Okoličné
- ČS Lipt. Mikuláš – ČSD
- ČS Lipt. Hrádok
- ČS Pribylina

Slov. poľnohosp. univerzita v Nitre - ČOV UVZ Račkova dolina
Správa slov. jaskýň, Hodžova 11, Lipt. Mikuláš - ČOV Važecká jaskyňa
ŠK Záv. Poruba, Športová 3, Závažná Poruba - ČOV chata Opalisko Z. Poruba
Obec Vavrišovo - ČOV Športhotel Vavrišovo
Anna Horňáčková, Chata Aňa, Lipt. Ján č. 117 - ČOV chata Aňa, Lipt. Ján
Špec. ZŠ internátna, Kúpeľná 97, Lipt. Ján - ČOV ŠMŠ internátna, Kr. Lekota
EKO SERVIS spol. s r.o., Bellova 14/87, Lipt. Mikuláš - ČOV EKO SERVIS, Lipt. Mikuláš
TESLA Lipt. Hrádok a.s, Pálenica 53/79, Lipt. Hrádok - TESLA a.s., Lipt. Hrádok
SeVaK š.p. Žilina, OZ Lipt. Mikuláš - ČOV Lipt. Kokava
- ČOV Ploštín
- ČOV Kráľova Lehota
- ČOV Lipt. Hrádok
- ČOV Lipt. Ondrej
- ČOV Lipt. Ján
- ČOV Lipt. Sielnica
- ČOV Demänovská Dolina
Podtatranská vodár. spoločnosť a.s Poprad - ČOV Podbanské
Slov. el.,a.s. Bratislava, AE Bohunice OZ, Jasl. Bohunice - ČOV SPS Závažná Poruba
Obec Beňadiková - ČOV MŠ Beňadiková
Migračný úrad MV SR, Bratislava - ČOV Vlachy
Lesný komposesorát, Part. Ľupča s.r.o - ČOV píla Part. Ľupča
Slov. el. pren. súst. a.s, Miletičova 5, Bratislava - TR 400/110 kV Lipt. Mara
Stredisko DR Žiar 115, Smrečany - ČOV SDR Žiarska dolina
TJ Družba Smrečany Žiar, Smrečany - ČOV Žiarska chata
GeLiMa a.s., Priemyselná 1, Lipt. Mikuláš - Verejná kanalizácia Lipt. Mikuláš
Liptospol s.r.o., Priemyselná 1, Lipt. Mikuláš - ČOV BS FIN s.r.o. Bratislava
Obec Jamník, Lipt. Hrádok - ČOV Jamník
Slov. tel. a.s, Cesta na Kamzík 14, Bratislava - ČOV RRS Chopok
Obec Dúbrava - ČOV Dúbrava
Penzión Villa Betula, Lipt. Sielnica 166 - ČOV Villa Betula, L. Sielnica
JURKY HAJTON s.r.o, Prístavná 2, Bratislava - ČS PHM JURKY – Okoličné
TJ Fatran, Mincová 67, Lipt. Mikuláš - ČOV TJ Fatran, Lipt. Mara
Stavoindustria a.s, Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš - VK Lipt. Mikuláš
SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany - ČOV budova PP, Bobrovník
St. Nicolaus a.s., 1. mája 113, Lipt. Mikuláš - VK Lipt. Mikuláš
ČOV Služba, Ul. SNP 278, Nová Lesná - ČOV Penzión Kvačany
MAYTEX a.s., Ul. 1. mája 1207, Lipt. Mikuláš - VK Lipt. Mikuláš
SKI Jasná a.s. , Otupné 111, Dem. Dolina - ČOV KL Otupné – Dereše
Horský hotel Mních, 032 01 Bobrovec 909 – dolina - ČOV hotel Mních, Bobrovec
Hotely PLUS a.s., Bulharská 72, Bratislava - ČOV hotel Plus, Lipt. Ján
SÚZ Univerzity M. Bela, UVZ Lipt. Trnovec - ČOV UVZ Lipt. Trnovec
PD Lipt. Hole, 032 24 Kvačany - ČOV Lipt. Trnovec
Obec Lipt. Trnovec - ČOV ATC Lipt. Trnovec
Detská ozdravovňa Železnô, 032 15 Part. Ľupča - ČOV DO Železnô
Chata Kožiar, Zuzana Franková, Žiar 218, Smrečany - ČOV chata Kožiar, Žiarska dol.
Lipt. Mliekáreň, a.s., 1. Mája 124, Lipt. Mikuláš - VK Lipt. Mikuláš
BS – FIN spol. s r.o. Bratislava - Predčistiaca st. OV
Hotel Spojár - LIMINA, Žiar 239, 032 05 Smrečany - ČOV hotel Spojár, Žiar
Obec Liptovská Porúbka - ČOV Lipt. Porúbka, bytovky
Bratská jednota baptistov, Súľovská 2, Bratislava - ČOV Domov J.A. Komenského
Račkova dolina
Obec Demänovská Dolina - ČOV zách. parkovisko
Obec Važec - ČOV zákl. škola Važec
Hotel Mier s.r.o., Račkova dolina, pošta Pribylina - ČOV hotel Mier Račkova dolina
František Daňo – VASPO, Vansovej 1, Trenčín - ČOV Penzión Boca, Vyšná Boca
LIBERKA s.r.o. Turisticko – rekreačné zariadenie
Studená dolina, Jakubovany - ČOV TR zariadenie Jakubovany
Školské lesy Kráľova Lehota – Svarín - ČOV Svarín
Lesné PS Lipt. Teplička - ČOV Lesovňa dol. Kimberg
 


 
Copyright © MŽP, 2005. Všetky práva sú vyhradené Obvodnému úradu životného prostredia Liptovský Mikuláš.
Úvodná stránka | Mapa stránky | Voľné miesta | Napíšte nám | Kontakt